Akalangalil Abhayam

 Madhu, Sharada, Ambika,Sukumaran, Prem Nazir Sheela.